Rezervă Telefonic

Termeni & Condiții

Conținutul site-ului piccadilly.ro care constă în imagini, texte, elemente de grafică, video, software – aparține în totalitate societății SC Piccadilly SRL și este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul SC Piccadilly SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Societatea SC Piccadilly SRL poate oferi Utilizatorului / Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza parțial conținutul acestui website, sub formă descrisă. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul definit, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/societatea căreia i s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte conținuturi ale site-ului piccadilly.ro

Colectarea și prelucrarea datelor personale Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul şi businessul Utilizatorului/Clientului.

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul piccadilly.ro sunt: prin intermediul formularelor de plasare comandă, formularului de contact, formularului de abonare la newsletter, rapoartele traficului înregistrat pe serverul unde este găzduit website-ul, din Google Analytics precum și prin intermediul cookie-urilor. Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienţilor/Utilizatorilor privind evoluţia şi starea comenzilor plasate, servicii de comunicaţii electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice etc.).

Completarea de către Utilizatori a formularelor de contact și de comandă de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca datele completate să fie folosite strict pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, respectiv gestiunea economico-financiară și informarea cu privire la starea comenzilor plasate prin email sau telefonic. În urma acceptării de către Utilizator a ofertei de colaborare propuse de către piccadilly SRL, părțile încheie un contract de colaborare și convin de comun acord ca pe durata contractului și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea / rezilierea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni dezvăluirea informațiilor pe care le primesc una de la cealaltă.

La semnarea contractului, reprezentanții părților iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către cealaltă parte și își exprimă acordul în mod liber și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea contractului semnat și îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul fiscal, conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, precum și cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, care a devenit aplicabil la data de 25 mai 2018.

Societatea Piccadilly SRL nu va face publice şi nu va vinde sau distribui bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Piccadilly SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Societatea Piccadilly SRL garantează Clienților săi drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienţii au în permanență dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal deținute de Piccadilly SRL și de platforma piccadilly.ro.

Clienții au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Piccadilly SRL. Platforma piccadilly.ro nu va solicita sub nicio formă Utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă responsabilitatea integrală pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date sau a unor date confidențiale, Utilizatorul nu poate trage la răspundere SC Piccadilly SRL pentru prejudiciile aduse. piccadilly.ro nu reţine şi nu stochează sub nicio formă datele de card ale clienţilor.

Acestea vor fi accesate doar de către instituția de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Plasarea comenzilor Pentru înregistrarea unei comenzi pe site-ul piccadilly.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă în completarea formularului de contact / cerere ofertă. piccadilly.ro își rezervă dreptul de a refuza cererea de comandă în situaţiile în care constată că Utilizatorul a folosit informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod necorespunzător cu uzanţele normale. Prețuri și modalitate de livrare Prețul pentru serviciile solicitate, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Oferta transmisă Utilizatorului în urma completării formularului de comandă. În urma acceptării Ofertei, cele două părți încheie un contract de colaborare care conține toate informațiile menționate în Ofertă.

Prestatorul de servicii va emite către Utilizator / Client o factură pentru serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii fiscale conform legislaţiei în vigoare. Comenzile solicitate de către Client vor fi transmise în format electronic, (pe adresa de e-mail specificată în cererea de Ofertă). Ele nu se prezintă sub forma unor produse fizice livrate Clientului, prin urmare nu sunt implicate costuri privind transportul sau alte cheltuieli aferente. De aceea, prețul final achitat de Client este format exclusiv din prețul produsului electronic, care se regăsește în Oferta trimisă inițial sau se calculează pe baza acesteia. În cazul în care, pe parcursul executării serviciilor solicitate prin intermediul Ofertei solicitate pe site-ul piccadilly.ro sau telefonic, Clientul dorește modificări / produse suplimentare, prețul final al serviciilor se va calcula conform noii versiuni a produselor livrate. Activitățile suplimentare vor fi stipulate prin intermediul unui act adițional anexat la Contract. Plata pentru produsele şi serviciile digitale se poate face atât online (transfer bancar) cât și în numerar, în urma emiterii unei facturi fiscale. Data estimată pentru livrarea produselor în format digital poate varia în funcţie de serviciul solicitat şi este afişată în Oferta transmisă de către Prestator precum și în Contractul de colaborare dar şi în e-mailul de confirmare a Comenzii.

Clientul are obligaţia şi responsabilitatea să transmită Prestatorului (SC Piccadilly SRL), în scris, toate informațiile solicitate pentru a se asigura că produsele digitale achiziționate sunt conforme cu necesitățile și așteptările sale. La livrarea produselor, în măsura în care Clientul a primit un link de download valid cu toate produsele solicitate, în conformitate cu cererea de Ofertă plasată pe site, se consideră că serviciul pe care Piccadilly SRL s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit şi acceptat de Client. În situaţia în care Clientul achiziţionează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul său, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat ulterior un link de accesare funcțional, în condițiile specificate în cadrul Termenilor și Condițiilor de pe piccadilly.ro. Dispoziţii finale În condițiile în care oricare dintre clauzele menționate mai sus va fi nulă sau nevalidă, indiferent de cauza care a dus la nevaliditatea acesteia, ea nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze specificate în pagina de Termeni și Condiții. Odată cu achiziția Ofertei şi încheierea contractului de prestări servicii, clientul acceptă necondiţionat Termenii şi Condiţiile de utilizare de pe această pagină.